Доступные курсы

Fanni о‘qitishdan maqsad axborot texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish haqidagi bilim va tushunchalarni hosil qilish, uning yо‘nalishlarini, rivojlanish yо‘llarini, turli sohalardagi masalalarni hal etishda kompyuter texnologiyalarini tadbiq etishni, axborot texnologiyalarining kо‘p qirrali imkoniyatlarini insoniyat faoliyatidagi о‘rnini belgilab berishni, shu jumladan talabalarda zamonaviy axborot texnollgiyalari va uning ilmiy salohiyati haqida tushunchalarni hosil qilishni о‘rgatishdir. Fanni о‘rganish va kо‘nikmalarni hosil qilish uchun qо‘yiladigan talablar Oliy ta’lim muassasasida “Axborot texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish” fanini о‘qigan talabalar quyidagi tushunchalarga ega bо‘lishlari lozim: • Axborot, uning turlari, axborotni yig‘ish, saqlash, uzatish va qayta ishlash; • Zamonaviy dasturlash tillarida dastur tuzish; • Model, uning kо‘rinishlari va shakllantirish • Operatsion tizimlar va kompyuterlarning ahamiyati; • Yangi dasturiy ta’minotlar • Axborotni qayta ishlashning yangi texnologiyalari va turli strukturaviy kattaliklar • Kommunikatsiya tizimlarida asosiy axborotni uzatish jarayonlari; • Turli xalq xо‘jaligidagi axborot tizimlarining ahamiyati va roli.

Qurilish sohasi talabalari uchun

Талабалар мустақил таълимини ташкил этишда Moodleдан фойдаланиш бўйича профессор - ўқитувчилар учун услубий кўрсатмалар.